Wednesday, April 29, 2009

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹੋ?

1. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ/ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

(ੳ) ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

(ਅ) ਕਦੀ-ਕਦੀ ਠੀਕ।

(ੲ) ਅਕਸਰ ਠੀਕ।

(ਸ) ਬਹੁਤ ਠੀਕ।

2. ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ- ਚਾਰ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

(ੳ) ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ।

(ਅ) ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ।

(ੲ) ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ।

(ਸ) ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ।

3. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਗਰ, ਬਰਿਆਨੀ, ਡੋਸਾ ਜਾਂ ਪਾਸਤਾ ਅਕਸਰ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

(ੳ) ਮੈਂ ਨਹੀਂ।

(ਅ) ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮੈਂ।

(ੲ) ਅਕਸਰ ਮੈਂ।

(ਸ) ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ।

4. ਮੈਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ?

(ੳ) ਮੈਂ ਨਹੀਂ।

(ਅ) ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮੈਂ।

(ੲ) ਅਕਸਰ ਮੈਂ।

(ਸ) ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ।

5. ਸਿਰਦਰਦ, ਪੇਟ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੇਟ ਗੜਬੜ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

(ੳ) ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

(ਅ) ਕਦੇ-ਕਦਾਈੰ ਠੀਕ ਹੈ।

(ੲ) ਅਕਸਰ ਹਾਂ।

(ਸ) ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ।

6. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਲਾਦ, ਦਹੀ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਪੁਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

(ੳ) ਗ਼ਲਤ।

(ਅ) ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ।

(ੲ) ਸ਼ਾਇਦ।

(ਸ) ਹਾਂ।

7. ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇਕ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-

(ੳ) ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

(ਅ) ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕ ਪਲ ਲਈ।

(ੲ) ਅਕਸਰ ਠੀਕ ਹੈ।

(ਸ) ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ।

8. ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟਸ? ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ।

(ੳ) ਮੈਂ ਨਹੀਂ।

(ਅ) ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ।

(ੲ) ਅਕਸਰ ਮੈਂ।

(ਸ) ਯਕੀਨਣ ਮੈਂ।

9. ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਬਣਾਏ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ?

(ੳ) ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

(ਅ) ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ।

(ੲ) ਅਕਸਰ ਠੀਕ।

(ਸ) ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।

10. ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ।

(ੳ) ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ।

(ਅ) ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ।

(ੲ) ਅਕਸਰ ਸਹੀ।

(ਸ) ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ।

11. ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਖਰਚਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹਾਂ।

(ੳ) ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

(ਅ) ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ।

(ੲ) ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ।

(ਸ) ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ।

12. ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੁਟੀਨ ਲਗਦੀ ਹੈ।

(ੳ) ਮੈਂ ਨਹੀਂ।

(ਅ) ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਂ।

(ੲ) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ।

(ਸ) ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ।

13. ਜਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ। ਉਹ ਉਠਕ-ਬੈਠਕ, ਜੋਗਿੰਗ ਆਦਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

(ੳ) ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

(ਅ) ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ।

(ੲ) ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ।

(ਸ) ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ।

14. ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਦੀ ਚੈ�ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

(ੳ) ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ।

(ਅ) ਕਦੀ-ਕਦੀ ਉਹ ਮੈਂ।

(ੲ) ਉਹ ਅਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ।

(ਸ) ਹਾਂ ਮੈਂ।

ਅੰਕ- ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉ�ਪਰ (ੳ) ਜਾਂ (ਅ) ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ, ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਜਿਸਮ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ, ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਚੰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊੰਦੇ ਹੋ. ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉ�ਤਰ (ੲ) ਅਤੇ (ਸ) ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਰੂਪੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਊਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਰਦ, ਉਨੀਂਦਰਾ, ਪਾਚਣ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਮਰ ਦਰਦ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਜੀਵਨ ਤਰਜ਼ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਯਕੀਨੀ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟਰਿਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੇਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ।

-ਸਵਿਤਾ।
http://www.S7News.com

No comments:

 
eXTReMe Tracker